Административни услуги

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление родител – прeместване

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи