Обучение

          Цялостната дейност на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Годеч, е подчинена на държавната политика в областта на образованието за постигане на държавните образователни изисквания и реализация на учебните планове и програми, на целите и задачите и на образователно – възпитателния процес.

            Училището е със статут средищно, в него обучават 347 ученици, разпределени в 16 паралелки. Запазеният брой паралелки и увеличаването на броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. Създадена е система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес.

          Училището предлага съвременна и обновяваща се материална база, психолог и логопед, стая за игри за учениците от начален етап, медицинско лице, библиотека, физкултурен салон, два компютърни кабинета, кетърингово хранене за учениците от начален етап на целодневно обучение, видео наблюдение и охрана. Училището предлага много и разнообразни извънкласни форми. Организират се занимания по народни танци, вокална група, „Млад огнеборец“ участия в олимпиади, състезания, конкурси на регионално, областно и национално ниво, участие в различни европейски проекти и програми.

Силни страни на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Годеч:

 • реализиране на държавния план-прием;
 • обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • прием на 1 клас;
 • много дори резултати на олимпиади;
 • от завършилите седмокласници, кандидатствали с конкурсен изпит в профилирани и езикови гимназии, са приети всички;
 • първо място за участие и комплексно класиране в областно състезание на противопожарния отряд „Млад огнеборец”;
 • грамота за професионализъм и педагогически успехи в подготовката на ученици с трайни познавателни интереси в областта на химията, природните науки и математиката;
 • отбелязаване на голям брой бележити дати и събития;
 • всички ученици, завършили основно образование, продължават обучението си за придобиване на средно образование;
 • реална интеграция на учениците със СОП;
 • всички ученици, кандидатствали във висше учебно заведение, са приети;
 • наличие на нужния образователен ценз на учителите, както и добър педагогически опит;
 • устойчиво запазване състава на педагогическия персонал;
 • обезпеченост с правоспособни учители;
 • различен възрастов състав на педагогическия персонал;
 • автономия по отношение на управление на делигирания бюджет;
 • квалифициран ръководен персонал;
 • наличие на правоспособни учители по всички учебни предмети;
 • наличие на квалифициран и компетентен педагогически персонал;

               Постигнатите много добри резултати от образователно-възпитателния процес са благодарение на създадените добри условия и усърдната работа на целия училищен персонал и са атестация за утвърждаването ни като авторитетно и престижно учебно заведение. Стремежите на преподавателския колектив са насочени не само към обогатяване на научните познания на учениците, а и към изграждането им като достойни хора, с морални и граждански позиции. Постигането на взаимните успехи на учители и ученици е в резултат на творчески труд, отговорност и висок професионализъм.