След VІІ клас

Училищен план-прием

      Учениците от VIII клас през учебната 2020/2021 година ще се обучават в профил „Хуманитарни науки” със задължителни профилиращи предмети Български език и литература и История и цивилизации.

Паралелка – 1, брой ученици – 23, форма на обучение –дневна, срок на обучение – 5 години, начин на балообразуване – утрояване на резултата от БЕЛ от НВО + резултата по Математика от НВО, оценките от Български език и литература и История и цивилизации от раздел А.

Решение №1 от протокол на ПС – №1/19.12.2019 г.