За V клас

     Училищен план-прием

     През учебната 2020/2021 година в V клас ще се обучават 46 ученици разпределени в 2 паралелки по 23.

Решение №2 от протокол на ПС – №1/19.12.2019 г.