Планове на училищни комисии

План за квалификационната дейност

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за дейността на комисията за определяне на стипендии

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на грамотността

План на училищна комисия за борба с противообществени прояви

Правила за електронна комуникация учител-родител

План на УКБДП

План на комисия сигнали и оплаквания

Календар за дейностите в СУ

Вътрешни правила за получаване на помощи и дарения