Форми на обучение

Формите на обучение съгласно ЗПУО са регламентирани в Правилник за дейността на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – глава ІІ, раздел І, чл. 38, ал. 1 и са приети на педагогически съвет №12 от 02.09.2019 г.